🔎 Sebab-Sebab Hilangnya Ilmu🔍
~~~~~~~~~~~~~~~~
Bagian 1⃣
✏ Diantara sebab ilmu itu hilang dari seorang hamba ialah:
👉 Tidak adanya keikhlasan dan mencari untuk selain Allah.
Dia mencari ilmu untuk dunia, baik itu berupa kedudukan, gelar, dan harta.
🔸Yang demikian itu tidak ada jatah untuknya di akhirat
ﻣَﻦْ ﻛَﺎﻥَ ﻳُﺮِﻳﺪُ ﺣَﺮْﺙَ ﺍﻟْﺂﺧِﺮَﺓِ ﻧَﺰِﺩْ ﻟَﻪُ ﻓِﻲ ﺣَﺮْﺛِﻪِ ۖﻭَﻣَﻦْ ﻛَﺎﻥَ ﻳُﺮِﻳﺪُ ﺣَﺮْﺙَ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﻧُﺆْﺗِﻪِ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﻭَﻣَﺎ ﻟَﻪُ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺂﺧِﺮَﺓِ ﻣِﻦْ ﻧَﺼِﻴﺐ
🔎 Artinya: Barangsiapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambah keuntungan itu baginya dan barangsiapa yang menghendaki keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagianpun di akhirat.
🔎SEBAB HILANGNYA ILMU🔎
_________________________
Bag 2⃣
🌑 MENYEMBUNYIKAN ILMU🌑
Allah تعالى berfirman:
ﺇِﻥَّ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳَﻜْﺘُﻤُﻮﻥَ ﻣَﺎ ﺃَﻧْﺰَﻟْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺒَﻴِّﻨَﺎﺕِ ﻭَﺍﻟْﻬُﺪَﻯ ﻣِﻦْ ﺑَﻌْﺪِ ﻣَﺎ ﺑَﻴَّﻨَّﺎﻩُ ﻟِﻠﻨَّﺎﺱِ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏِ ﺃُﻭﻟَﺌِﻚَ ﻳَﻠْﻌَﻨُﻬُﻢُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻭَﻳَﻠْﻌَﻨُﻬُﻢُ ﺍﻟﻼﻋِﻨُﻮﻥَ 159 ﺇِﻻ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺗَﺎﺑُﻮﺍ ﻭَﺃَﺻْﻠَﺤُﻮﺍ ﻭَﺑَﻴَّﻨُﻮﺍ ﻓَﺄُﻭﻟَﺌِﻚَ ﺃَﺗُﻮﺏُ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻭَﺃَﻧَﺎ ﺍﻟﺘَّﻮَّﺍﺏُ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢُ ‏( 160
✏artinya:
“Sesungguhnya orang orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam al-Kitab, mereka itu dilaknat; Kecuali mereka yang telah tobat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan (kebenaran), maka terhadap mereka itulah Aku menerima tobatnya dan Akulah yang Maha menerima tobat lagi Maha Penyayang. (QS al- Baqarah 2: 159-160)
———-
💎 Pada ayat diatas menunjukkan ancaman keras bagi mereka yang telah datang ilmu padanya namun mereka menyembunyikan ilmu tersebut kepada manusia,
🔎 Ayat diatas turun kepada ahlul kitab yang datang pada mereka ilmu tentang sifat-sifat nabi yang akan datang, namun mereka menyembunyikan ilmu tersebut
✏Maka ayat ini pula berlaku pada seluruh manusia yang menyembunyikan ilmu, mungkin dengan tujuan agar pengikutnya tidak lari, atau membodohi manusia agar dia saja yang memiliki ilmu, atau karena mendapatkan suap agar dia menyembunyikan yang benar.
Apa ancamannya bagi mereka yang menyembunyikan ilmu❓
👉 laknat dari Allah, malaikat, dan manusia semuanya.
Dan makna laknat adalah dijauhkan dari rahmatnya Allah.
🔎 SEBAB HILANGNYA ILMU 🔍
_________________________
Bag 4⃣
🌒 Merendahnya ahlul ilmi terhadap ilmu🌒
☝ Maka sungguh Allah mengangkat derajat seseorang dengan ilmu. Allah تعالى berfirman:
يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتو العلم درجات
” Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat.”
✒ ilmu akan bermanfaat jika ilmu itu disebarln ditengah manusia. Para ulama, mereka adalah ahlul ilmi, yang memgarahkan manusia kejalan ketaatan, menasehati para penguasa, yang dengan perkara tersebut akan tersebar kemanfaatan ilmu.
👆 Lalu apa yang dimaksud dengan merendahnya para ahlul ilmi terhadap ilmu❓
👉 Dan apa hubungannya dengan hilangnya ilmu❓
✋ Bukanlah yang dimaksud merendahnya para pemilik ilmu ialah tawadhu’nya mereka dgn menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan.
✏ Tapi yang dimaksud disini ialah mereka para pemilik ilmu tidak memuliakan ilmu itu sendiri. Dengan tidak mengajarkan, tidak mengajak kepada kebaikan dan tidak pula melarang dari kemungkaran.
✊ Lihat bagaimana kegigihan imam Ahmad mempertahankan ilmu saat itu, beliau dipenjara, disiksa karena tidak mau mengatakan Alquran adalah makhluk.
↩ Kalaulah dulu Imam Ahmad menuruti penguasa saat itu dan mengatakan Alquran adalah makhluk maka akan hilang ilmu, yang ada akan tercatat bahwa Alqur’an adalah makhluk.
💎 Katakanlah alhaq meskipun manusia merendahkanmu, karena Allah lah yang akan mengangkat drajat kalian dan menjaga kalian.
⚠ Dan jangan menjadi rendah dihadapan Allah hanya mencari ketingian dihadapan manusia yang dengan itu ilmu akan hilang ditengah-tengah manusia
🌘 Sebab hilangnya ilmu 🌒
Bagian 5⃣
_________________________
🔎 HILANGNYA RASA TAKUT🔍
✏ Maka ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang bisa mempengaruhi hati, menjadikan hati itu tenang, takut, dan tawadhu’ dihadapan Allah تعالى.
Inilah maksud dari ilmu, yang meresap kedalam hati dan bermanfaat untuk hati.
🔎 Marilah kita tengok ahli kitab Yahudi, tapi ketika ilmu tidak sampai kedalam hati-hati mereka, tidaklah tercapai tujuan ilmu itu sendiri.
Oleh karena itu Allah sifati orang-orang berilmu dengan khosyah (takut)
إنما يخشى الله من عباده العلماء
”sesungguhnya yang takut kepada Allah dari kalangan hambanya adalah Ulama (orang yang berilmu).”
Allah تعالى berfirman:
ﺃَﻟَﻢْ ﻳَﺄْﻥِ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﺃَﻥْ ﺗَﺨْﺸَﻊَ ﻗُﻠُﻮﺑُﻬُﻢْ ﻟِﺬِﻛْﺮِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﻣَﺎ ﻧَﺰَﻝَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺤَﻖِّ ﻭَﻻ ﻳَﻜُﻮﻧُﻮﺍ ﻛَﺎﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺃُﻭﺗُﻮﺍ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏَ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻞُ ﻓَﻄَﺎﻝَ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢُ ﺍﻷﻣَﺪُ ﻓَﻘَﺴَﺖْ ﻗُﻠُﻮﺑُﻬُﻢْ ﻭَﻛَﺜِﻴﺮٌ ﻣِﻨْﻬُﻢْ ﻓَﺎﺳِﻘُﻮﻥ
Artinya:
”Belum tibakah waktunya bagi orang orang yang beriman untuk secara khusyu’ mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan (kepada mereka) dan janganlah mereka (berlaku) seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik.”
👍 Oleh karena itulah Rasul bersabda:
اللهم إني أعوذبك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khyusyu’, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, dan aku berlindung dari doa yang tidak terkabulkan.”
Sehingga ketika hilang rasa takut kepada Allah, ilmu tidak akan bermanfaat baginya.
🌘 Sebab hilangnya Ilmu 🌒
_________________________
Bag 6⃣
➰ PERDEBATAN, PERSELISIHAN➰
📎 Datang hadist dari Rasulullah beliau bersabda:
ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتو الجدل
”Tidaklah menyimpang suatu kaum setelah dulunya mereka diatas petunjuk melainkan mereka diberikan perangai suka berdebat.”
Kemudian Rasul membaca firman Allah:
ۚ ﻣَﺎ ﺿَﺮَﺑُﻮﻩُ ﻟَﻚَ ﺇِﻟَّﺎ ﺟَﺪَﻟًۢﺎ ۚ ﺑَﻞْ ﻫُﻢْ ﻗَﻮْﻡٌ ﺧَﺼِﻤُﻮﻥ
Artinya: Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja, sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar.
{ az zukhruf: 58 }
👆 Dalam hadist diatas menyatakan tidaklah mereka itu sesat dengan sebab kebodohan, melainkan mereka menyimpang karena perangai suka berdebat.
🌘 SEBAB HILANGNYA ILMU🌒
_________________________
Bag 7⃣
📋 النسيان 📋
Lupa
📎 Kata nisyan (lupa) adalah lawan kata dari mengingat dan menghafal.
🌾 Allah تعالى berfirman:
{ نسوا الله فنسيهم }
” Mereka melupakan Allah maka Allah pun melupakan mereka.”
🔎 Berkata Tsa’lab: ” Bukanlah maknanya Allah melupakan mereka, tetapi maknanya ialah ketika mereka meninggalkan Allah, maka Allahpun meninggalkan mereka.”
👆 Dan makna ”mereka meninggalkan Allah adalah:
Mereka meninggalkan perintah-perintah Allah, maka Allah meninggalkan mereka dari rahmatNya.
💡 Dan ternyata Allah memberikan watak dasar manusia dengan sifat lupa.
👉 Maka dari itu Rasul menganjurkan selalu mengingat2, terlebih lagi Alqur’an.
ﺇﻧﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻛﻤﺜﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻹﺑﻞ ﺍﻟﻤﻌﻘَّﻠﺔ،
ﺇﻥ ﻋﺎﻫﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻣﺴﻜﻬﺎ ، ﻭﺇﻥ ﺃﻃﻠﻘﻬﺎ ﺫﻫﺒﺖ
“Sesungguhnya pemisalan seorang penyandang Al- Qur`an bagaikan pemilik onta yang lagi terikat. Apabila dia memperhatikannya baik-baik tentu dia
akan memegangnya dengan erat namun apabila dia melepaskannya maka onta tersebut akan lari darinya“
[Diriwayatkan oleh Al-Bukhari ( 5031) dan Muslim( 789 )]
💡 Berkata Adhohak ibnu Muzahim:
”Tidaklah seorang diantara kalian lupa satu ayat dari Alquran kecuali dgn sebab dosa yang dia lakukan, yan demikian itu dikarenakan Allah berfirman:
{ما اصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم }
”Tidaklah musibah yang menimpa kalian kecuali sebab ulah tangan kalian.”
👉 Dan termasuk musibah terbesar adalah lupa terhadap Alquran.”
🌘 Sebab hilangnya ilmu🌒
_________________________
Bag 8⃣
( = الغرور = )
🔴 TERTIPU
📎 Makna Ghurur adalah:
👉 Tenangnya hati kepada apa yang mencocoki hawa nafsu serta tabiat condong kepadanya dari perkara syubhat dan tipu muslihat syaithon.
💡 Barang siapa yang beranggapan bahwa dia diatas kebaikan baik itu sekarang atau esok, dari kerancuan yang rusak maka dia adalah orang yang tertipu.
👉 Sangat banyak dikalangan manusia beranggapan diri-diri mereka diatas kebaikan dalam keadaan sejatinya mereka diatas kesalahan.
👉 Ghurur merupakan salah satu talbis iblis yang dilancarkan kepada orang yang berilmu, berupa kesombongan, bangga diri, riya’, sum’ah,
👍 Berkata Ibnu Jauzi:
” Ada diantara manusia, yang memiliki kesungguahan yang kuat dalam ilmu syariat, kemudian didapatlah apa yang mereka inginkan berupa ilmu alquran, fiqih, hadist dan lain.
-⚠ Dari sini Syaithon tidak akan tinggal diam-
Maka Iblis akan mendatanginya dgn sangat samar,
👉 Maka mereka melihat diri-diri mereka dgn mata yang takjub dengan sebab apa yang mereka peroleh berupa ilmu dan memberikan faedah kepada orang lain.”
⚠ Akan terbetiklah dalam diri orang tadi:
sampai kapan engkau akan sibuk seperti ini❓
Istirahatkan dirimu❗
Akan muncul keinginan untuk mendapatkan kemanfaatan duniawi dari ilmunya, berupa harta, kedudukan, kehormatan,
👉Dalam keadaan yang demikian dia masih beranggapan dirinya diatas alhaq dikarenakan ilmu yang dia miliki.
⭕ Sifat ghurur ini merupakan sifat orang munafik, Allah تعالى berfirman dalam surat Al hadid:
ﺃَﻟَﻢْ ﻧَﻜُﻦْ ﻣَﻌَﻜُﻢْ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﺑَﻠَﻰ ﻭَﻟَﻜِﻨَّﻜُﻢْ ﻓَﺘَﻨْﺘُﻢْ ﺃَﻧْﻔُﺴَﻜُﻢْ ﻭَﺗَﺮَﺑَّﺼْﺘُﻢْ ﻭَﺍﺭْﺗَﺒْﺘُﻢْ ﻭَﻏَﺮَّﺗْﻜُﻢُ ﺍﻷﻣَﺎﻧِﻲُّ ﺣَﺘَّﻰ ﺟَﺎﺀَ ﺃَﻣْﺮُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﻏَﺮَّﻛُﻢْ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟْﻐَﺮُﻭﺭُ ‏( ٤١ ‏)
Orang-orang munafik memanggil orang-orang
mukmin, “Bukankah kami dahulu bersama
kamu?” Mereka menjawab, “Benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri, dan kamu hanya menunggu (kekalahan kami),meragukan (janji Allah) dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah dan penipu (syaithan) datang memperdaya kamu tentang Allah.
Berkata Qotadah:
Dan lafadz أماني adalah tipuan syaithon atau dunia.
🌘 Sebab hilangnya Ilmu 🌒
_________________________
Bag 9⃣
⭕ Fanatik dengan hawa nafsu, membebek buta, dan berhukum dengan pendapat seseorang⭕
🌾 Sungguh Allah telah membuat ketetapan dengan ketetapan yang sempurna lagi menyeluruh, dan yang demikian itu tidaklah ditentang melainkan orang-orang yang berpaling dari hukum Allah
Dan sungguh Allah تعالى bersumpah dgn dirinya sendiri bahwa mereka tidak akan beiriman selamanya hingga mereka berhukum kepada Rasul dan menerima ketetapannya.
ﻓَﻼ ﻭَﺭَﺑِّﻚَ ﻻ ﻳُﺆْﻣِﻨُﻮﻥَ ﺣَﺘَّﻰ ﻳُﺤَﻜِّﻤُﻮﻙَ ﻓِﻴﻤَﺎ ﺷَﺠَﺮَ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻢْ ﺛُﻢَّ ﻻ ﻳَﺠِﺪُﻭﺍ ﻓِﻲ ﺃَﻧْﻔُﺴِﻬِﻢْ ﺣَﺮَﺟًﺎ ﻣِﻤَّﺎ ﻗَﻀَﻴْﺖَ ﻭَﻳُﺴَﻠِّﻤُﻮﺍ ﺗَﺴْﻠِﻴﻤًﺎ
“Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya” [QS. An-Nisaa’ : 65].
🔴 Demikian pula ta’asub dengan pendapat seseorang, merupakan sebab terpecahnya barisan kaum muslimin
📎📎📎
🔉 Mari kita dengar kembali ucapan para imam-imam kita.
🔉 Berkata Abu Hanifah: apabila ada hadist sohih, maka itu adalah madzhabku
Tidak halal bagi siapapun untuk mengambil ucapan kami dalam keadaan dia tidak mengetahui dari mana kami mengambil ucapan kami.
🔉 Berkata Imam Malik:
Aku ini manusia, bisa salah dan bisa benar, maka perhatikanlah pendapatku, maka apa saja yang mencocoki alkitab (alquran) dan assunnah maka ambillah, dan apa-apa yang menyelisihi keduanya tinggalkanlah.
🔉Berkata Imam Ahmad:
Janganlah kalian taqlid kepadaku, jangan pula pada Syafi’i, Malik, jangan pula pada Auza’i dan Tsauri, ambillah dari mana mereka mengambil.
🌘 Sebab Hilangnya Ilmu 🌒
_________________________
📝 Tergesa-Gesa Dalam Berfatwa📝
👍 Adalah Nabi صلى الله عليه والسلام ketika ada perkara yang beliau blm ada ilmu padanya dan blm ada wahyu dari Allah maka beliau berhenti padanya.
💡 Demikian pula malaikat Jibril dan para malaikat yang mulia, mereka tidak berbicara kecualia yang ada padanya ilmu.
ﻋَﻦْ ﻣُﺤَﻤَّﺪِ ﺑْﻦِ ﺟُﺒَﻴْﺮِ ﺑْﻦِ ﻣُﻄْﻌِﻢٍ ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻴﻪِ َﻥَّ ﺭَﺟُﻼً ﺃَﺗَﻰ ﺍﻟﻨَّﺒِﻰَّ -ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – ﻓَﻘَﺎﻝَ ﻳَﺎ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺃَﻯُّ ﺍﻟْﺒُﻠْﺪَﺍﻥِ ﺷَﺮٌّ ﻗَﺎﻝَ ﻓَﻘَﺎﻝَ ‏« ﻻَ ﺃَﺩْﺭِﻯ ‏» . ﻓَﻠَﻤَّﺎ ﺃَﺗَﺎﻩُ ﺟِﺒْﺮِﻳﻞُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟﺴَّﻼَﻡُ ﻗَﺎﻝَ ‏« ﻳَﺎ ﺟِﺒْﺮِﻳﻞُ ﺃَﻯُّ ﺍﻟْﺒُﻠْﺪَﺍﻥِ ﺷَﺮٌّ ‏». ﻗَﺎﻝَ ﻻَ ﺃَﺩْﺭِﻯ ﺣَﺘَّﻰ ﺃَﺳْﺄَﻝَ ﺭَﺑِّﻰ ﻋَﺰَّ ﻭَﺟَﻞَّ. ﻓَﺎﻧْﻄَﻠَﻖَ ﺟِﺒْﺮِﻳﻞُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟﺴَّﻼَﻡُ ﺛُﻢَّ ﻣَﻜَﺚَ ﻣَﺎ ﺷَﺎﺀَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺃَﻥْ ﻳَﻤْﻜُﺚَ ﺛُﻢَّ ﺟَﺎﺀَ ﻓَﻘَﺎﻝَ ﻳَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪُ ﺇِﻧَّﻚَ ﺳَﺄَﻟْﺘَﻨِﻰ ﺃَﻯُّ ﺍﻟْﺒُﻠْﺪَﺍﻥِ ﺷَﺮٌّ ﻓَﻘُﻠْﺖُ ﻻَ ﺃَﺩْﺭِﻯ ﻭَﺇِﻧِّﻰ ﺳَﺄَﻟْﺖُ ﺭَﺑِّﻰ ﻋَﺰَّ ﻭَﺟَﻞَّ ﺃَﻯُّ ﺍﻟْﺒُﻠْﺪَﺍﻥِ ﺷَﺮٌّ ﻓَﻘَﺎﻝَ َﺳْﻮَﺍﻗُﻬَﺎ
✏:
Dari Muhammad bin Jubair bin Muth’im dari ayahnya, sesungguhnya ada seorang yang menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu berkata, “Wahai rasulullah tempat apakah yang paling buruk? ”.Jawaban Rasul, “Aku tidak tahu ”. Ketika Jibril datang menjumpai Nabi, beliau bertanya kepada Jibril, “ Wahai Jibril, tempat apakah yang paling buruk? ”. Jibril berkata, “Aku tidak tahu.Kutanyakan dulu kepada Rabbku azza wa jalla”. Jibril lantas pergi.Setelah beberapa waktu lamanya, Jibril datang dan berkata, “Wahai Muhammad, engkau pernah bertanya kepadaku tentang tempat yang paling buruk lalu jawabku adalah aku tidak tahu. Hal itu telah kutanyakan kepada Rabbku azza wa jalla, ‘Tempat apakah yang paling buruk? ’ FirmanNya, “ Pasar ”. (HR Ahmad no 16790
👆 Lihatlah 2 contoh diatas, manusia yang paling mulia, dan malaikat pembawa wahyu sama-sama mengatakan ‘tidak tahu’ dari perkara yang mereka berdua tidak mengetahuinya.
📎 Apa ruginya bagi bagi seseorang untuk menjawab: saya tidak tahu, saya tidak punya ilmu padanya, dari perkara-perkara yang tidak dia ketahui❓
Dalam keadaan imamnya, contohnya adalah malikat Jibril, Rasullah dan para malaikat❗
📎 Berkata Ibnu Mas’ud:
Barang siapa yang memiliki ilmu hendaknya dia berkata dan barang siapa yang tidak memiliki ilmu maka hendaknya dia mengatakan:
الله أعلم
Karena Allah mengatakan kepada Nabinya:
قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين
Berkata ibnu Abbas dan juga Ibnu Mas’ud:
👉 Barang siapa yang berfatwa kepada manusia dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dia adalah orang gila.
💡 Berkata Huaitsum:
aku menyaksikan imam Malik ditanya dengan 48 pertanyaan, dan menjawab pada 32 pertanyaan dgn jawaban: ”saya tidak tahu”
📃 Assya’bi ditanya tentang suatu masalah dan beliau menjawab:
aku tidak tahu.
kemudian dikatakan: apakah engkau tidak malu dgn ucapanmu aku tidak malu wahai imam, dalam keadaan engkau adalah orang yang faqih dari ‘roq?
Dgn tegas beliau menjawab:
Sesungguhnya malaikat tidak malu ketika mengatakan:
لا علم لنا إلا ما علمتنا
Kami tidak memiliki ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami.
🌘 Sebab Hilangnya Ilmu 🌒
_________________________
Bag1⃣1⃣
⭕ Saling Hasad Dan Dengki ⭕
📎 Hasad ialah keinginan agar hilangnya kenikmatan pada seseorang meskipun kenikmatan tersebut tidak berpindah kepada sang penghasad.
👉 Ringkasnya bahwasanya hasad ialah benci dan tidak suka dari keadaan baik pada orang yang dihasadi tadi.
✏ Maka yang namanya hasad adalah ketidaksukaan dari apa-apa yang Allah berikan kenikmatan pada orang lain, dan bukanlah berangan-angan agar kenikmatan yang ada pada orang lain hilang.
Inilah hakekat hasad, semata-mata tidak suka dgn kenikmatan pada orang lain, dan sama saja apakah berangan2 hilang atau tetap ada.
📝 dengki adalah sifat jelek diantara 2 sifat jelek lainnya.
Dan dengki merupakan buah dari marah.
Kemudian marah ini akan menghasilkan hasad, maka terkumpullah kejelekan dari segala sisinya.
📃 Allah ta’ala menjelaskan sebagian akhlak yahudi dalam surat Annisa ayat 54,55 :
ﺃَﻡْ ﻳَﺤْﺴُﺪُﻭﻥَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱَ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ
ﺁﺗَﺎﻫُﻢُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻣِﻦْ ﻓَﻀْﻠِﻪِ ﻓَﻘَﺪْ
ﺁﺗَﻴْﻨَﺎ ﺁﻝَ ﺇِﺑْﺮَﺍﻫِﻴﻢَ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏَ
ﻭَﺍﻟْﺤِﻜْﻤَﺔَ ﻭَﺁﺗَﻴْﻨَﺎﻫُﻢْ ﻣُﻠْﻜًﺎ ﻋَﻈِﻴﻤًﺎ ‏(٤٥ ‏) ﻓَﻤِﻨْﻬُﻢْ ﻣَﻦْ ﺁﻣَﻦَ ﺑِﻪِ ﻭَﻣِﻨْﻬُﻢْ ﻣَﻦْ ﺻَﺪَّ ﻋَﻨْﻪُ ﻭﻛَﻔَﻰ ﺑِﺠَﻬَﻨَّﻢَ ﺳَﻌِﻴﺮًﺍ ‏٥٥
📃Artinya:
”Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) karena karunia yang telah
diberikan Allah kepadanya? Sungguh, Kami telah memberikan Kitab dan Hikmah (kenabian) kepada keluarga Ibrahim, dan Kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar.
Maka di antara mereka (orang-orang yang
dengki itu), ada yang beriman kepadanya, dan di antara mereka dan ada pula yang menghalangi (manusia beriman) kepadanya.Cukuplah (bagi mereka yang tidak beriman) neraka Jahanam yang menyala-nyala apinya.”
Dikatakan bahwa hasad adalah dosa kali pertama yang terjadi di langit, dan dosa awal kali yang terjadi dibumi.
📎 Dan hasad merupakan satu penyakit dari penyakit penyakit hati, tidak ada satu jiwa pun yang selamat dari hasad, adapun yang jiwanya sakit maka akan nampak hasad tadi, dan jiwa yang mulia akan menyembunyikan hasad.
⭕ adapun kedengkian akan membuahkan beberapa perangai, diantaranya:
1⃣ hasad
2⃣ akan semakin menambahkan rasa hasad dalam hati, sehingga hati akan terasa sakit
3⃣ engkau akan menghindar dari orang yang dihasadi atau engkau akan bersikap keras dan kaku kepadanya.
4⃣ engkau akan meremehkan orang yang dihasadi tadi
5⃣ engkau akan membicarakannya dgn cara yang tidak halal, baik dgn ghibah atau yang lainnya.
6⃣ engkau akan meniru gerak geriknya dalam rangka untk senda gurau
7⃣melukainya
8⃣ Engkau akan menahan dari hak-haknya, seperti membayar hutang, atau menyambung tali silaturrahmi, dan yang semisalnya.
💊 Adapun obat dari hasad dan dengki adalah:
1⃣ Ilmu
2⃣ Amal
– Dengan ilmu yang bermanfaat dia akan mengetahui dengan sebenar-benarnya bahwa hasad merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya.
Dan amalan yang baik akan menggantikan dari lisan yang suka mencela, menggibah, diganti dengan pujian dan sanjungan kepada orang lain.
————
Semoga Allah menjaga kita dari 2 perangai jelek lagi hina ini.
🌘 Sebab Hilangnya Ilmu 🌒
_________________________
Bag: 12
⭕ Pengakuan Terhadap Ilmu Dan Alquran ⭕
——————
📦 Yang namanya ilmau adalah pemberian dari Allah تعالى kepada para pemilik hati yang bersih dimana mereka tidak mengharapkan ketinggian dan kerusakan dimuka bumi ini.
🎁 dan pula ilmu adalah hadiah untuk mereka yang megharapkan dengan amalan-amalan mereka kecuali wajah Allah semata dan bukan untuk selainNya.
Manusia, Allah keluarkan dari perut-perut ibu mereka dengan keadaan tidak memiliki ilmu sama sekali.
🌱 Kemudian Allah تعالى berikan modal untuk bisa mengerti, dengan Allah memberikan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar serta akal untuk memahami.
🌳 3 anggota badan yang sangat kuat guna seseorang mendapatkan ilmu, tetapi tidaklah jadikan anggota badan tadi langsung sempurna, tetapi sedikit demi sedikit hingga dia menjadi dewasa dan sempurna anggota2 badan tadi.
💡 Oleh karena itulah, seyogyanya bagi seorang muslim untuk menambah kedekatan kepada Allah ketika bertambah ilmunya. Dan yang demikian ini merupakan adab seorang yang berilmu.
قال رسولﺍﻟﻠﻪِ ﺻﻠﻰﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ: ﻳَﻈْﻬَﺮُ ﺍْﻹِﺳْﻼَﻡُ ﺣَﺘﻰَّ ﺗَﺨْﺘَﻠِﻒَ ﺍﻟﺘُّﺠَّﺎﺭُ ﻓﻰِ ﺍْﻟﺒَﺤْﺮِ ﻭَ ﺣَﺘﻰَّ ﺗَﺨُﻮْﺽَ ﺍْﻟﺨَﻴْﻞُ ﻓﻰِ ﺳَﺒِﻴْﻞِ ﺍﻟﻠﻪِ ُﺛﻢَّ ﻳَﻈْﻬَﺮُ ﻗَﻮْﻡٌ ﻳَﻘْﺮَﺅُﻭْﻥَ ﺍْﻟﻘُﺮْﺁﻥَ ﻳَﻘُﻮْﻟُﻮْﻥَ: ﻣَﻦْ ﺃَﻗْﺮَﺃُ ﻣِﻨَّﺎ ؟ ﻣَﻦْ ﺃَﻋْﻠَﻢُ ﻣِﻨَّﺎ ؟ ﻣَﻦْ ﺃَﻓْﻘَﻪُ ﻣِﻨَّﺎ؟ ﺛُﻢَّ ﻗَﺎﻝَ ﻟِﺄَﺻْﺤَﺎﺑِﻪِ: ﻫَﻞْ ﻓﻰِﺃُﻭْﻟَﺌِﻚَ ﻣِﻦْ ﺧَﻴْﺮٍ؟ ﻗَﺎﻟُﻮْﺍ: َﺍﻟﻠﻪُ ﻭَﺭَﺳُﻮْﻟُﻪُ ﺃَﻋْﻠَﻢُ ﻗَﺎﻝَ: ﺃُﻭْﻟَﺌِﻚَ ﻣِﻨْﻜُﻢْ ﻣِﻦْ ﻫَﺬِﻩِ ﺍْﻷُﻣَّﺔِ ﻭَﺃُﻭْﻟَﺌِﻚَ ﻫُﻢْ ﻭَﻗُﻮْﺩُ ﺍﻟﻨَّﺎﺭ
Dari Umar bin al-Khoththob radliyallahu anhu berkata, telah bersabda Rosulullah Shallallahu alaihi wa sallam, “Islam itu akan unggul sehingga para pedagang akan berselisih di lautan, dan sehingga akan ada kuda yang berbicara pada jalan Allah. Kemudian akan muncul suatu kaum yang membaca alqur’an seraya berkata, “Siapakah orang yang paling pandai membaca (alqur’an) dari kami? Siapakah yang paling berilmu dari kami? Siapakah yang lebih mengerti hukum dari kami?”. Kemudian beliau bersabda kepada para shahabatnya, “Apakah padamereka itu ada kebaikan?”. Mereka menjawab, “Allah dan rosul-Nya-lah lebih mengetahui. Beliau bersabda, “Mereka itu adalah dari golongan kalian dari umat ini dan mereka itu adalah bahan bakarnya neraka”. [HR ath-Thabraniy didalam al-Awsath dan al-Bazzar dengan sanad tiada cacat dengannya. Berkata asy-Syaikh al-Albaniy:hasan].
________________________
📚 آفات العلم
_________________________
Alih bahasa:
Abu zain iding
🌴🌴🌴 -WBF- 🌴🌴🌴